Wstęp

Kolejka priorytetowa to abstrakcyjna struktura danych gdzie elementy są uszeregowane według danej wielkości. Kolejka ta nie jest kolejką typu FIFO czy też LIFO. Ponieważ jest to ADT może być ona zaimplementowana na wielę sposobów:

 • Kopiec binarny
 • Kopiec dwumianowy
 • Tablica
 • Lista
 • Rownoważone BST
 • Kopiec Fibonacciego
 • Kolejka Brodala

Zagadnienie

Aby nadać problemowi bardziej intuicyjny charakter spróbujmy zastosować go w praktyce. Naszym zadaniem będzie utworzenie kolejki poleceń. Zadania mogą być dodawane w dowolnej kolejności. Każde polecenie powinno być opisane przez:

 • id - identyfikator
 • index - miejsce w kolejce
 • name - nazwa
 • timestamp - data do kiedy zadanie powinno zostać wykonane
 • epsilon - czas po wyznaczonej dacie wykonania po upłynięciu którego zadanie powinno zostać porzucone
 • command - komenda uruchamiająca skrypt/program

Propozycja rozwiązania

Biblioteka standardowa Go jest naprawdę bogata. Nie zabrakło także implementacji stosu (binarnego).

binary heap

Paczka heap, bo o niej tutaj mowa dostarcza nam taki oto interface:

type Interface interface {
	sort.Interface
	Push(x interface{})
	Pop() interface{}
}

Który jeżeli zaimplementowany poprawnie może być wykorzystany przy użyciu szeregu funkcji:

 • heap.Init - inicjalizacja stosu, O(n)
 • heap.Push - dodanie elementu, O(log(n))
 • heap.Pop - usuniecie elementu minimalnego, O(log(n))
 • heap.Remove - usuniecie elementy pod podanym indexem, O(log(n))
 • heap.Fix - “naprawienie” stosu po np zmianie wartosci jednego z elementow, O(log(n))

Implementacja

Raz jeszcze skorzystamy z dobrodziejstw biblioteki standardowej. Znaleźć w niej możemy paczkę exec w której to znajduje się struktura exec.Cmd. Struktura reporezentująca pojedyńcze polecenie do wykonania mogłaby wyglądać następująco:

type Job struct {
	ID int64
	Index int64
	Name string
	Timestamp time.Time
	Epsilon time.Duration
	Command *exec.Cmd
}

type Jobs []*Job

Kolekcja takich struktur musi implementować wcześniej wymieniony Interface. A więc po kolei:

Len

Jak sama nazwa wskazuje sprawdza długość kolekcji.

// Len implements sort Interface.
func (j Jobs) Len() int {
	return len(j)
}

Less

Metoda ta nie tylko sprawdza który deadline nastąpi jako pierwszy, ale w wypadku gdy są równe, porównuje także wartość Epsilon. Jest to jedynie przykładowa implementacja.

// Less implements sort Interface.
func (j Jobs) Less(n, m int) bool {
	if j[n].Timestamp.Equal(j[m].Timestamp) {
		return j[n].Epsilon < j[m].Epsilon
	}
	return j[n].Timestamp.Before(j[m].Timestamp)
}

Swap

Nic innego jak zamiana elementów pod wskazanymi indeksami.

// Swap implements sort Interface.
func (j Jobs) Swap(n, m int) {
	j[n], j[m] = j[m], j[n]
	j[n].Index = int64(n)
	j[m].Index = int64(m)
}

Push

Przez push rozumiemy dodanie na koniec kolekcji nowego elementu i ustawienie jego indeksu na n. Funkcja heap.Push użyje tej metody na początku, a następnie będzie przesuwać element do góry tak długo jak to tylko możliwe, aż osiągnie właściwy dla siebie index wynikający z warunku zawartego w metodzie Less.

// Push implements heap Interface.
func (j *Jobs) Push(x interface{}) {
	n := len(*j)
	item := x.(*Job)
	item.Index = int64(n)
	*j = append(*j, item)
}

Pop

Usuniecie zadania z kolejki odbywa się przez utworzenie nowego slice’a z pominięciem ostatniego elementu. Dla jasności ustawiamy także Index usuniętego elementu na -1.

// Pop implements heap Interface.
func (j *Jobs) Pop() interface{} {
	old := *j
	n := len(old)
	item := old[n-1]
	item.Index = -1
	*j = old[0 : n-1]
	return item
}

Efekt końcowy

Całość działa tak jak przewiduje to koncepcja kolejki priorytetowej. Testowy przykład to potwierdza.

func ExampleJobs() {
	jobs := make(Jobs, 0, 3)
	zero := time.Now()
	heap.Init(&jobs)
	heap.Push(&jobs, &Job{
		ID:    1,
		Name:   "first",
		Timestamp: zero.Add(10 * time.Hour),
		Epsilon:  5 * time.Minute,
		Command:  exec.Command("ls", "-lha"),
	})
	heap.Push(&jobs, &Job{
		ID:    1,
		Name:   "second",
		Timestamp: zero.Add(10 * time.Hour),
		Epsilon:  4 * time.Minute,
		Command:  exec.Command("pwd"),
	})
	heap.Push(&jobs, &Job{
		ID:    1,
		Name:   "third",
		Timestamp: zero.Add(5 * time.Hour),
		Epsilon:  4 * time.Minute,
		Command:  exec.Command("ps", "aux"),
	})
	fmt.Println(jobs.Len())

	j1 := heap.Pop(&jobs).(*Job)
	j2 := heap.Pop(&jobs).(*Job)
	j3 := heap.Pop(&jobs).(*Job)

	fmt.Println(j1.Name)
	fmt.Println(j2.Name)
	fmt.Println(j3.Name)
	fmt.Println(jobs.Len())

	// Output:
	// 3
	// third
	// second
	// first
	// 0
}

Wnioski

Kolejka priorytetowa to bardzo ważna struktura danych szczególnie w przypadku wszelkiego rodzaju aplikacji serwerowych. Przed przystąpieniem do rozwiazania problemu warto przyjrzeć się bibliotece standardowej, może zawierać ona przydatne interfacy/implementacje czy także przykłady: